T.C.

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

TÜRK DİLİ BÖLÜMÜ BAŞKANLIĞI

TÜRK DİLİ-I DERSİ HAFTALIK DERS PROGRAMI

DERSİN ADI : TÜRK DİLİ I

DERSİN KREDİSİ : 2

HAFTALIK DERS SAATİ : 2

DERSİN AMAÇLARI

  1. Öğrencilerde dil bilinci oluşturma, 
  2. Türkçenin yapı ve işleyiş özelliklerini kavrama. 
  3. Dil-düşünce bağlantısı açısından yazılı ve sözlü anlatım aracı olarak Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme,
  4. Topluluk karşısında konuşabilme becerisi kazanma,
  5. Duygu, düşünce ve tasarıları amaca uygun ve etkili bir biçimde yazılı ve sözlü olarak anlatabilme becerisi kazanma.

 

DERSLERLE İLGİLİ OLARAK ÖĞRENCİLERDEN BEKLENEN FAALİYETLER

  1. Yönetmeliklerin öngördüğü şekilde derse devam etmek.
  2. Sınıfta yapılacak sunum, çalışma ve tartışmalara katılmak.
  3. Dönem içi istenen ödev ve projeleri hazırlamak.
  4. Dönem içi ve dönem sonu sınavlarına katılmak.

 

HaftaHAFTALIK KONULAR
1

Genel Dil Kültürü: İletişimin tanımı, iletişimin temel öğeleri ve etkili iletişim.

Sözlü ve Yazılı Anlatım Çalışmaları: Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları, hazırlıklı ve hazırlıksız konuşmalar.

2

Genel Dil Kültürü: Dilin tanımı ve özellikleri, dilin sosyal hayatımızdaki yeri ve önemi. Dil-düşünce, dil-millet, dil-kültür bağlantısı; kültürün tanımı.
Sözlü ve Yazılı Anlatım Çalışmaları: Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları, hazırlıklı ve hazırlıksız konuşmalar.

Yazım ve Noktalama Çalışmaları: Noktalama işaretleri (Nokta, virgül, noktalı virgül, iki nokta üst üste, üç nokta).

3

Genel Dil Kültürü: Yeryüzündeki diller, kaynak (menşe) bakımından dünya dilleri, yapı bakımından dünya dilleri, dil farklılaşması; yazı dili, konuşma dili (lehçe, şive, ağız).
Metin Yazım Şekilleri: Dilekçe yazımı.
Sözlü ve Yazılı Anlatım Çalışmaları: Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları, hazırlıklı ve hazırlıksız konuşmalar.
Yazım ve Noktalama Çalışmaları: Noktalama işaretleri (Ayraç, köşeli ayraç, kesme işareti, tırnak işareti).

4

Genel Dil Kültürü: Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin tarihçesi.
Metin Yazım Şekilleri: Öz geçmiş yazımı.
Sözlü ve Yazılı Anlatım Çalışmaları: Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları, hazırlıklı ve hazırlıksız konuşmalar.
Yazım ve Noktalama Çalışmaları: Noktalama işaretleri (Eğik çizgi, kısa çizgi, uzun çizgi, düzeltme işareti ünlem işareti).

5

Genel Dil Kültürü: Türk dilinin gelişimi (Türkçenin tarihî devreleri); Altay Devri, En Eski Türkçe, İlk Türkçe, Eski Türkçe. Göktürk Yazıtları.
Sözlü ve Yazılı Anlatım Çalışmaları: Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları, hazırlıklı ve hazırlıksız konuşmalar.
Yazım ve Noktalama Çalışmaları: Noktalama işaretlerinin uygulaması.

6

Genel Dil Kültürü: Türk dilinin gelişimi (Türkçenin tarihî devreleri); Orta Türkçe, Karahanlı Türkçesi, Harezm Türkçesi, Kuman-Kıpçak Türkçesi, Eski Anadolu Türkçesi, Çağatay Türkçesi. Divanü Lûgati't-Türk, Kutadgu Bilig, Divan-ı Hikmet, Yunus Emre, Ali Şir Nevaî, Muhakemetü'l-Lûgateyn.
Sözlü ve Yazılı Anlatım Çalışmaları: Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları, hazırlıklı ve hazırlıksız konuşmalar.

7

Genel Dil Kültürü: Türk dilinin gelişimi (Türkçenin tarihî devreleri); Yeni Türkçe, Modern Türkçe. Türkçenin Lehçeleri, Türkçenin Şiveleri, Ağız. Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türklerin günümüze kadar kullandığı alfabeler, dil bilimi (Ses bilgisi, kök bilgisi, cümle bilgisi, anlam bilgisi).
Sözlü ve Yazılı Anlatım Çalışmaları: Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları, hazırlıklı ve hazırlıksız konuşmalar.

8

Dilbilgisi: Ses Bilgisi (Fonetik). Türkçedeki sesler ve sınıflandırılması, Türkçenin genel ses özellikleri, Türkçenin hece yapısı, kelime vurgusu.
Sözlü ve Yazılı Anlatım Çalışmaları: Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları, hazırlıklı ve hazırlıksız konuşmalar.

Yazım ve Noktalama Çalışmaları: Noktalama işaretlerinin uygulaması.           

9

Dilbilgisi: Ses Bilgisi (Fonetik) Ses hadiseleri; ses türemesi, ses düşmesi, ünlü değişmesi, benzeşme. Türkçe kelimelerdeki başlıca ses uyumları (Kalınlık-incelik uyumu, düzlük- yuvarlaklık uyumu, ünsüz uyumu)
Sözlü ve Yazılı Anlatım Çalışmaları: Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları, hazırlıklı ve hazırlıksız konuşmalar.

10

Y A R I Y I L  İ Ç İ   S I N A V I

11

Dilbilgisi: Anlam ve görevleri bakımından kelimeler. İsimler, zamirler.
Sözlü ve Yazılı Anlatım Çalışmaları: Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları, hazırlıklı ve hazırlıksız konuşmalar.

Yazım ve Noktalama Çalışmaları: Noktalama işaretlerinin uygulaması. 

12

Dilbilgisi: Anlam ve görevleri bakımından kelimeler. Sıfatlar, zarflar.
Sözlü ve Yazılı Anlatım Çalışmaları: Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları, hazırlıklı ve hazırlıksız konuşmalar.

Yazım ve Noktalama Çalışmaları: Noktalama işaretlerinin uygulaması.

13

Dilbilgisi: Anlam ve görevleri bakımından kelimeler. Edatlar, fiilimsiler.
Sözlü ve Yazılı Anlatım Çalışmaları: Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları, hazırlıklı ve hazırlıksız konuşmalar.
Yazım ve Noktalama Çalışmaları: Noktalama işaretlerinin uygulaması.

14

Dilbilgisi: Anlam ve görevleri bakımından kelimeler. Fiiller; fiil çekimleri, fiil kipleri, fiillerde kişi. Ek fiil, fiillerin birleşik çekimi, fiillerde çatı. Yapılarına göre fiiller, yardımcı fiiller, birleşik fiiller.
Sözlü ve Yazılı Anlatım Çalışmaları: Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları, hazırlıklı ve hazırlıksız konuşmalar.
Yazım ve Noktalama Çalışmaları: Noktalama işaretlerinin uygulaması.


Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Türk Dili Bölümü Başkanlığı © 2018 Sayfa başı